Kaebuse esitamine

KAEBUSED, TAGATISED, GARANTII

1. Klient võib esitada Poe funktsioneerimist (sealhulgas Konto funktsioneerimist) puudutava kaebuse 30 päeva jooksul, arvestades päevast, mil Poe funktsioneerimises vead või katkestused aset leidsid. Kaebus tuleb esitada elektroonilises vormis, saates järjehoidjas „Probleemist teavitamine” oleva vormi läbi teavituse. Klient peab kaebuses esitama: oma nime ja perekonnanime või ettevõtte nimetuse, postiaadressi, kaebuse põhjuste esinemise liigi ning kuupäeva.
2. Kaebus vaadatakse Poe poolt läbi selle laekumise kuupäevast arvates mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kaebuse läbivaatamise tulemustest teavitatakse Klienti koheselt.
3. Juriidilise isiku või mittejuriidiline organisatsioonilise üksuse korral võib selle üksuse nimel teostada kõiki toimingud ainult selle üksuse nimel Poe kasutamisega seotud toimingute ja selle üksuse kui Kliendi kõikide õiguste ning kohustuste teostamiseks kinnitatud isik. Kui müüdud Kaup on füüsiliselt või õiguslikult (tagatis) vealine vastutab Tarbijaks oleva Kliendi suhtes Müüja.
4. Müüja vastab 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Kliendi garantiist tulenevale kaebusele ja teavitab teda, kuidas edasi toimida.
5. Käesoleva Jao lõikes 4 osutatud kaebuse läbivaatamiseks Müüja poolt peab klient esitama Müüjale kaebealuse Kauba või Kaubad koos selle Kauba/Kaupade ostutõendiga (kviitungi koopia, pangakontolt ülekande kinnitus jne) ja kaebuse kirjeldusega. Klient peaks kirjelduses esitama: (1) kaebuse eset puudutava teave ja asjaolud, eelkõige vea liigi ja esinemise kuupäeva; (2) nõudmise Kauba Lepinguga kooskõlas olevasse seisundisse viimise viisi või hinna alandamise või Müügilepingust taganemise kohta; ning (3) kaebuse esitaja kontaktandmed – see lihtsustab kaebuse läbivaatamist Müüja poolt. Eelmises lauses antud nõuded on vaid soovituslikud ja ei mõjuta soovitatud kaebuse vormi eirates esitatud kaebuse tõhusust.
6. Kaebuse Kliendi kasuks läbivaatamise korral – vahetab Müüja vealise kauba viivitamatult veatu kauba vastu välja või kõrvaldab võimaluse korral vea (ei puuduta kasutatud Kaupu, mille suhtes on võimalik ainult hinna alandamine või lepingust taganemine). See ei mõjuta Kliendi poolse hinna alandamise taotluse esitamise või kooskõlas kehtivate eeskirjadega lepingust taganemise võimalust. Kauba ümbervahetamise, Kauba vea kõrvaldamise või hinna alandamise võimaluse puudumisel tagastab Müüja kooskõlas kehtivate eeskirjadega tasutud raha koheselt.
7. Juhul kui Kliendi kaebuse läbivaatamiseks Müüja poolt või garantiist tulenevate Kliendi õiguste täitmiseks tuleb Kaup Müüjale kohale toimetada, palub Müüja Klienti toimetada Kaup kohale Müüja kulul.
8. Klient kannab pärast kaebuse läbivaatamist Kauba uuesti tarne kulud garantiiõiguse põhjendamata kasutamise puhul (Müüja antud garantiist tuleneva kaebuse negatiivse läbivaatamise korral).
9. Kliendi suhtes, kes ostab kaupa tema kutse- või majandustegevusega vahetult seotud eesmärgil (Mittetarbijast Klient), on käesoleva Jao lõikes 4-8 kõne all olev Garantii välistatud.
10. Kauba tootja annab uuesti tarnitud Kaubale 12 kuulise garantii, mis arvestatakse tootmise või materjali veast tulenevat viga hõlmava Kauba kohaletoimetamise päevast. Kauba vea tuvastamise korral on Klient kohustatud Müüjale järjehoidja „Probleemist teavitamine” vahendusel kaebuse esitama ja Kauba koos garantiikaardiga Müüja poolt antud aadressile tarnima. Garant vahetab Kauba garantii raames uue vastu välja või teostab parandused. Müüja teavitab alates Toote Kliendilt kättesaamise kuupäevast 14 päeva jooksul paranduse või asendamise tähtajast või garantiist tulenevate teenuste osutamisest keeldumisest. Garantiist tulenevad õigused ei piira ega välista Tarbija õigust esitada tagatise raames Kauba suhtes kaebusi esitada.
11. Tagatisest ja garantiist tulenevad õigused ei puuduta olukorda, kus viga on põhjustatud Kauba ebaõigest paigaldamisest või selle mittesihtotstarbelisest või tootja juhiseid eiravast kasutusest.