Poe töökord

I. ÜLDINFORMATSIOON

Käesolev Töökord määratleb domeenis www.e-kingspan.ee peetava Veebipoe kasutustingimused, eelkõige Veebipoe poolt teenuste osutamise ja selle vahendusel Kaupade ostmise, nende Kliendile tarnimise, tellitud Kaupade eest maksete sooritamise ning lepingu katkestamise ja sellest taganemise tehnilised tingimused.

II. MÕISTED

Järgnevad käesolevas Töökorras kasutatud mõisted omavad järgnevaid tähendusi:
1) Müüja – ettevõte Kingspan OÜ registreeritud asukohaga Tallinn, tn Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn,  registrinumbri 11459813.
2) Töökord – Poe poolt Teenuste osutamise tingimused määratlev käesolev dokument.
3) Veebipood/Pood – Poolas müüki teostav, aadressil www.e-kingspan.ee paiknev kaubanduslik veebiplatvorm.
4) Klient – Veebipoodi kasutav või Veebipoes ostusid sooritav täieliku õigusliku teovõimega füüsiline isik, juriidiline isik või õigusvõimega mittejuriidiline organisatsiooniline üksus.
5) Tarbija – füüsilisest isikust Klient, kes sooritab Veebipoes oma majandustegevusega või ametiga vahetult mitte seotud ostusid.
6) Teenused – kõik teenused, mida Müüja osutab Klientidele Kliendiga Poes sõlmitud lepingu täitmiseks.
7) Kaubad – kõik Müüja pakkumises sisalduvad, Müüja ja Kliendi vahel sõlmitava müügilepingu esemeks olla võivad, Kliendi individuaalsel Tellimusel, vastavalt Kliendi poolt määratletud spetsifikatsioonidele toodetud, materiaalsed komponendid.
8) Vorm – vorm, mille vahendusel Klient registreerimiseks ja Poes Konto loomiseks vajalikud andmed esitab või Tellimuse teeb.
9) Tellimus – Kliendi otseselt Müügilepingu sõlmimisele suunatud tahteavaldus, mis täpsustab vastavalt Kliendi individuaalsetele vajadustele ja vormis sisalduvatele andmetele Kaupade üksikasjaliku kirjelduse. Käesoleva Töökorra vajadusteks mõistetakse Tellimusena ka Kliendile müügiobjektiks olevaid Kaupu.
10) Konto – Poe tehniliselt ja organisatsiooniliselt eraldatud osa, mis koosneb e-posti aadressist ja paroolist, mis võimaldab Kliendile ostude sooritamist ja sisaldab andmeid Kliendi kohta (esitatud tellimused, arved). Klient vastutab tagamise eest, et kogu Konto loomisel sisestatud teave oleks õige, täielik ja kehtiv.

III. TEHNILISED NÕUDED

1. Kliendile on Veebipoe kasutamiseks vajalik juurdepääs veebivõrgule ja seadmele (arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, telefon ja muud), millele on õigesti installeeritud vähemalt 11.0 või uuemas versioonis interneti otsingumootor Explorer, Microsoft Edge v. 42.0 või uuem, Google Chrome versioonis 72.0 või uuem või Mozilla Firefox versioonis vähemalt 65.0, Safari 12.0 või uuem (Mac OS-le) ja mobiiltelefonidele: Safari Mobile iPad 2-le, iPad Mini-le, iPad-le Retina Display-ga (iOS 7.0 või uuem), Safari Mobile iPhone 4.0-le või uuemale; iOS 7 või uuem, Chrome Android 4.0-le või uuemale või muu ülaltoodud parameetritele vastav otsingumootor. Otsingumootor peab olema konfigureeritud teenindama küpsiseid ja Java Scripti.
2. Klient peab omama õigesti konfigureeritud ja aktiivset elektroonilise posti aadressi.
3. Müüja kasutab Teenuste korrektseks osutamiseks küpsiseid (serveri poolt Kliendi arvutisse salvestatud teave, mida loetakse iga kord, kui otsingumootor ühenduse loob). Nimetatud failid on Müüjale vajalikud teenuste õigesti osutamiseks. Klient võib küpsiste failid oma arvuti mälust igal ajal eemaldada. Samuti võib Klient vabaltvalitud hetkel otsingumootori seadeid muuta, et see selliseid faile ei aktsepteeriks. Rohkem sellekohast teavet sisaldab Poes saadaolev Privaatsuspoliitika.

IV. PAKKUMINE

1 Müüja poolt Poes pakutavad Kaubad on tehasestoodetult uued, toodetud iga kord vastavalt Kliendi individualiseeritud tellimusele ja Müüjale edastatud, tehnilistele ja õiguslikele nõuetele vastavale spetsifikatsioonile.
2. Müüja võib pakkuda ka kasutatud Kaupu, millest teavitatakse Klienti Kauba kirjelduses.
3. Pood teeb kõik endast oleneva, et Kaupade fotod kajastaks nende värvi, kuju ja tekstuuri. Seoses muuhulgas ekraanide, mille fotod kuvatakse, erineva resolutsiooni või kasutatud välklambiga võivad Kaupade värvid tegelikest vähesel määral erineda. Selleks annab Pood lisaks fotole alati ka Kauba kirjelduse koos selle värvi kirjeldusega. Kahtluste korral peab Klient Müüjaga ühendust võtma.
4. Kõik Kaupade hinnad on antud eurodes ja on netohinnad (ei sisalda käibemaksu).
5. Hind ei sisalda tarnekulusid, mis olenevalt Kliendi poolt valitud tarneviisist, Tellimuse väärtusest ja müügipäeval kehtivatest sooduskampaaniatest, arvestatakse juurde Tellimuse viimasele maksumusele.
6. Klienti teavitatakse Tellimuse esitamisel tarnekuludest, mis lisanduvad kokku Tellimuse väärtusele. Tellimuse esemeks oleva Kauba koguhinnast koos maksudega, ning samuti tarnekuludest (sealhulgas transpordikulud, sisse kandmine jms) ja muudest kuludest, või kui nende maksete suurust ei saa määratleda – nende tasumise kohustusest, teavitatakse Klienti Tellimuse esitamise käigus Poe lehekülgedel, sealhulgas kõige hiljemalt Kliendi poolt müügilepingu sõlmimise suhtes tahteavalduse tegemise hetkel.
7. Poe veebisaidil olev teave Kaupade kohta on ainult kutse pakkumiste esitamiseks ega kujuta endast pakkumist. Tellimust tehes esitab Klient Poe poolt pakutavale määratletud Kaubale ostupakkumise, edastades Müüjale ostetava Kauba üksikasjaliku spetsifikatsiooni.
8. Pärast tellimuse esitamist saab Klient Müüjalt tellimuse registreerimist kinnitava automaatselt genereeritud e-kirja. See e-kiri ei ole võrdeline Müüja poolt pakkumise vastuvõtmise teavitusega ja müügilepingu sõlmimisega. Müügileping sõlmitakse pärast Kliendi poolt määratletud spetsifikatsioonile vastava Kauba tootmise võimalikkuse ja tähtaja Müüja poolset kinnitamist ning Ostja pakkumise aktsepteerimist, mis kinnitatakse koos proforma arvega Ostjale saadetud eraldi e-kirjaga.
9. Müüja jätab endale õiguse pakkumise Kaupade hindu muuta, Poe lehekülgedel olevasse pakkumisse uusi Kaupu lisada või nendes muudatusi sisse viia, mis ei mõjuta täitmisse võetud Tellimust. Pood teostab Kaupade tarneid Riigi territooriumil.
10. Igas tootes vaikimisi märgitud tooteparameetrid on suunisteks algversioonis tellimusele, konkreetsete parameetritega toote saamiseks peab Klient parameetrid muutma/valima ja tellimuse esitama. Toodete parameetrite muutmata jätmise korral toodetakse need vaikimisi märgitud algparameetrites.

V. TELLIMUSED

1. Tellimuse esitamiseks valib Klient vastavalt individuaalsetele vajadustele Kauba ja edastab Müüjale ostetava Kauba üksikasjaliku spetsifikatsiooni, sealhulgas (nt liik, värv, mõõtmed, suurus, pakend jms) ning valib käsu „Lisa korvi” ja võib seejärel järgmiste Kaupade valimisele naasda või liikuda tellimuse lõpule viimisele valides käsu „Liigu maksmisele”.
2. Tellimuse täitmiseks peab Klient oma andmed andma. Seda võib teha Kontole registreerimise, andes selleks oma e-posti aadressi ja parooli või Kauba valikul Vormi täitmise läbi.
3. Poes järgmiste ostude sooritamisel logib Kontot omav Klient sisse eelnevalt antud e-posti aadressi ja enda määratud parooli abil.
4. Lepingu sõlmimiseks peab Klient andma Vormis, mille ta Konto loomisel või Tellimuse täitmisel täidab, oma isikuandmed:
a. ees- ja perekonnanimi või nimetus,
b. elu- või asukoha postiindeks,
c. e-posti aadress,
d. maksukohuslase identifitseerimise number (NIP) (majandustegevuse teostamiseks ostusid sooritavate isikute puhul)
e. sünnikuupäev (Tarbija puhul),
f. telefoninumber,
g. enda valitud Konto parool (Konto loomise puhul).
5. Samuti annab Klient tarneaadressi, kui see on Vormis esitatud elukoha ettevõtte aadressist erinev ja arveldamiseks arvete saatmise aadressi. Registreerimise vormis puudulike või valede andmete või tarneaadressi saatmine võib Tellimuse täitmise Kliendile võimatuks teha, mille eest Müüja vastutust ei kanna
6. Vormis esitatud Kliendi andmete suhtes (eelkõige Kauba tarne teostamist takistavate Kliendi suhtes) ebaselguste esinemise korral võtab Müüja nende selgitamiseks Kliendiga ühendust. Kliendilt selgituste mittesaamise korral võib Müüja Tellimuse kinnitamisest ja täitmisest loobuda, millest Müüja on kohustatud viivitamatult Klienti teavitama.
7. Pärast Vormi täitmist ja tarneaadressi esitamist valib Klient, ühe kullerettevõtte vahendusel või vahetult Müüja poolt märgitud kohas, Kauba kättesaamise viisi ja seejärel kooskõlas Töökorra VI jaoga makseviisi. Tellimuse täitmiseks peab Klient aktsepteerima Poe töökorra ja Privaatsuspoliitika.
8. Esitades Tellimuse teeb Klient Müüjale, vastavalt Müüjale edastatud spetsifikatsioonile ja Kliendi individuaalsetele vajadustele tellitud Kaupadele, müügilepingu sõlmimise pakkumise. Müüja poolt Kliendi antud e-posti aadressile saadetud Kliendi poolt esitatud Tellimuse kinnitus, mis sisaldab, kooskõlas IV jao punktiga 8, Kliendi määratletud spetsifikatsioonile vastavalt Kauba tootmise võimalikkuse kinnitamist, on teavituseks Müüja poolt pakkumise vastuvõtmise ja lepingu sõlmimise hetke kohta.
9. Sõlmitud müügilepingu sisu kinnitamine ja Kliendile avaldamine toimub (1) käesoleva Töökorra Poe veebileheküljel avaldamise ja (2) kliendile käesoleva Jao punktis 8 osutatud e-kirja koos lepingu sisuga saatmise läbi. Täiendavalt jäädvustatakse ja turvatakse müügilepingu sisu Müüja infosüsteemis.
10. Kliendi poolt tellitud, Müüjale edastatud spetsifikatsioonile vastava või Tellimuse kinnitusel märgitud tähtajaks või muudel põhjustel Kauba tootmise võimaluse puudumisel, teavitatakse Klienti tekkinud olukorrast elektroonilise postiga – saates teate Kliendi poolt antud e-posti aadressile. Käesolevas lõigus märgitud asjaolude esinemise korral võib Klient Tellimuse tühistada, mis on lepingust taganemiseks.
11. Kooskõlas käesoleva Jao punktiga 10 Kliendi poolse lepingust taganemise korral, kui Klient on tellitud Kauba eest tasunud, tagastab Müüja Kliendile makstud summa vastavalt XII jaos märgitud tingimustele.
12. Klient võib kuni tellitud Kauba Müüja poolt tootmise alustamise või selleks ettevalmistuste alustamise hetkeni, siiski aga igal juhul mitte hiljem kui Müüja poolt Kliendile Kaupade tootmiseks vajaliku toorme tellimuse esitamise päevani, Tellimuses muudatusi teha, sealhulgas Tellimusest täielikult või osaliselt loobuda. Klient võib kuni Kauba tarnesse suunamise hetkeni tarneraadressi või arve andmeid muuta. Selleks peab ta veebipoe lehekülgede järjehoidjas „Võta meiega ühendust” paikneva kontaktvormi abil või Tellimuse muutmise korral, vormi „Tagastus / tellimuse muutmine” abil, Poega ühendust võtma.
13. Kui Tellimuse muutmist võimaldav tingimus on täidetud, kinnitab Müüja ülaltoodud punktis 12 märgitud Tellimuse muutmise Kliendi poolt Tellimuse esitamise käigus antud e-posti aadressile saadetava teatega.
14. Kooskõlas käesoleva jao punktidega 12 ja 13 Tellimuse täieliku või osalise muutmise korral, kui selle eest on tasutud ette, tagastab Müüja võlgnevuse, sealhulgas Tellimusest osaliselt taganemise korral kuulub tagastamisele võlgnevuse asjakohane osa. Tagastus toimub jaos XII märgitud tingimustel. Tellimuse muutmine ei ole võimalik pärast Kauba tarnesse edastamist ning samuti kui Müüja on Kliendi tellitud Kaupade tootmiseks vajaliku toorme juba tellinud

 

VI. MAKSEVIISID

1. Tellimust esitades on Kliendil õigus valida vastavalt oma eelistustele järgnevad makseviisid:
a. Pangaülekanne – tasutava summa ülekanne Müüja pangaarvele numbriga: poe konto IE50DABA95182370022586, pangas DANSKE BANK A/S S.A
b. Maksekaart, elektrooniline rahakott või ülekanne – arveldusagendi platvormi vahendusel (makseoperaator PayPro S.A. (PayPro) –, registreeritud asukohaga Poznanis, aadressil tn Kanclerskiej 15 (60-327), registreeritud Poznańi Nowe Miasto ja Wilda Ringkonnakohtu Riiklikus Äriregistris registrinumbriga 0000347935, KMKR number 7792369887, algkapitaliga 4.500.000,00 zł, täielikult tasutud ning Poola Finantsjärelevalve Komisjoni poolt peetavas riiklike makseasutuste registris numbri UKNF IP24/2014 all, selle ettevõtte teenuste osutamise töökorras määratletud tingimustel.
2. Makseviisiks käesoleva jao punktis 1 täht a määratletud pangaülekande valimise korral täidetakse Tellimus alles pärast Poe kontole hinna koos saatekuludega laekumist.
3. Punktis 1 täht a märgitud pangaülekandega makse tuleb sooritada Tellimuse esitamisest 7 päeva jooksul. Tellimuse esitamisest 7 päeva möödudes makse puudumise korral saab Klient e-posti vahendusel teatise makse meeldetuletusega. Kui Klient Tellimuse eest, Tellimuse esitamisest 14 päeva jooksul makset ei soorita, Tellimus tühistatakse (Poel on õigus lepingust taganeda) ja Klient saab e-postiga teatise Tellimuse tühistamise kohta.
4. Igale Poest ostetud Kaubale või Tootesortimendile väljastatakse käibemaksuarve, mis toimetatakse Kliendile kätte Kauba vastuvõtmise hetkel (Kliendi poolt isikliku kättesaamise korral) või saadetakse Vormis esitatud e-posti aadressile Kauba kaubavedajale üleandmise hetkel.
5. Poe süsteemi läbi arvete automaatse väljastamisega seoses, kui Klient nõuab käibemaksuarve väljastamist, aga registreerimise või Tellimuse esitamise etapil KMKR numbrit ei andnud, võib arve seda mitte sisaldada.

VII. TARNE

1. Klient võib kauba Müüja poolt antud asukohas isiklikult kätte saada (sealhulgas Kliendi poolt volitatud isiku läbi) või tarnitakse see Eesti territooriumil kullerfirma vahendusel.
2. Kullerfirma vahendusel saadetise maksumus sõltub Kauba suurusest, kaalust ja liigist ning tarnekohast.
3. Tarne maksumusest teavitab Pood Klienti iga kord enne Kliendi poolt Tellimuse esitamist.
4. Tarne maksumus on Kauba hinnale lisamaksumuseks ja arvestatakse sellele juurde.
5. Kõik Kliendile tarnitavad saadetised on asjakohaselt pakitud ja turvatud.

VIII. TELLIMUSE TÄITMISE AEG

1. Tellimus edastatakse täitmiseks pärast Poes lepingu sõlmimist.
2. Tellimuse täitmise aeg hõlmab vastavalt Kliendi poolt Müüjale edastatud spetsifikatsioonile Kauba tootmise, Kauba tarneks ettevalmistamise ja tarne aega.
3. Kaup valmistatakse tarneks ette mitte pikemaks tähtajaks kui Poes lepingu sõlmimisest 30 päeva, aga kui seoses Kliendi poolt tellitavate Kaupade spetsifikatsiooniga ei ole tellimuse täitmine selleks tähtajaks võimalik, võidakse Tellimuse täitmise aega pikendada, millest teavitatakse Klienti Tellimust vastu võtva isiku poolt.
4. Tellimuse ettevalmistamise täpsest ajast ja kaubavedaja poolt antud tarnetähtajast teavitatakse Klienti Poe poolt Tellimuse kontrollimise ajal (Vormis märgitud elektroonilise posti aadressile), kooskõlas IV Jao punktiga 8.
5. Poes Kontot omav Klient võib tellimuse staatust kontrollida Poe leheküljel, pärast Kliendi individuaalsele kontole sisselogimist saadaolevas järjehoidjas „Tellimuste ajalugu”. Kontot mitte omavat Klienti teavitatakse kooskõlas käesoleva Jao punktiga 4.

IX. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

1. Kauba kättetoimetamise hetkeks on Kauba Kliendile või tema poolt volitatud isikule kaubavedaja poolt väljastamise hetk. Kauba väljastamise aluseks on Kliendi või tema poolt volitatud isiku poolt allkirjastatud väljastamise dokument või veoseleht.
2. Müüja kannab vastutust kõikide veo käigus aset leidnud kahjustuste eest.
3. Seoses ülaltoodud punkti 2 sisuga nõustub Klient Töökorda aktsepteerides sellega, et Müüjale kuulub kaubavedajale kõikide Kauba kaotsimineku, kahjustuste, tarnega seotud puuduste ja tarnehilinemistega seotud võimalike nõuete esitamise õigus.

X. KAEBUSED, TAGATISED, GARANTII

1. Klient võib esitada Poe funktsioneerimist (sealhulgas Konto funktsioneerimist) puudutava kaebuse 30 päeva jooksul, arvestades päevast, mil Poe funktsioneerimises vead või katkestused aset leidsid. Kaebus tuleb esitada elektroonilises vormis, saates järjehoidjas „Probleemist teavitamine” oleva vormi läbi teavituse. Klient peab kaebuses esitama: oma nime ja perekonnanime või ettevõtte nimetuse, postiaadressi, kaebuse põhjuste esinemise liigi ning kuupäeva.
2. Kaebus vaadatakse Poe poolt läbi selle laekumise kuupäevast arvates mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kaebuse läbivaatamise tulemustest teavitatakse Klienti koheselt.
3. Juriidilise isiku või mittejuriidiline organisatsioonilise üksuse korral võib selle üksuse nimel teostada kõiki toimingud ainult selle üksuse nimel Poe kasutamisega seotud toimingute ja selle üksuse kui Kliendi kõikide õiguste ning kohustuste teostamiseks kinnitatud isik. Kui müüdud Kaup on füüsiliselt või õiguslikult (tagatis) vealine vastutab Tarbijaks oleva Kliendi suhtes Müüja.
4. Müüja vastab 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Kliendi garantiist tulenevale kaebusele ja teavitab teda, kuidas edasi toimida.
5. Käesoleva Jao lõikes 4 osutatud kaebuse läbivaatamiseks Müüja poolt peab klient esitama Müüjale kaebealuse Kauba või Kaubad koos selle Kauba/Kaupade ostutõendiga (kviitungi koopia, pangakontolt ülekande kinnitus jne) ja kaebuse kirjeldusega. Klient peaks kirjelduses esitama: (1) kaebuse eset puudutava teave ja asjaolud, eelkõige vea liigi ja esinemise kuupäeva; (2) nõudmise Kauba Lepinguga kooskõlas olevasse seisundisse viimise viisi või hinna alandamise või Müügilepingust taganemise kohta; ning (3) kaebuse esitaja kontaktandmed – see lihtsustab kaebuse läbivaatamist Müüja poolt. Eelmises lauses antud nõuded on vaid soovituslikud ja ei mõjuta soovitatud kaebuse vormi eirates esitatud kaebuse tõhusust.
6. Kaebuse Kliendi kasuks läbivaatamise korral – vahetab Müüja vealise kauba viivitamatult veatu kauba vastu välja või kõrvaldab võimaluse korral vea (ei puuduta kasutatud Kaupu, mille suhtes on võimalik ainult hinna alandamine või lepingust taganemine). See ei mõjuta Kliendi poolse hinna alandamise taotluse esitamise või kooskõlas kehtivate eeskirjadega lepingust taganemise võimalust. Kauba ümbervahetamise, Kauba vea kõrvaldamise või hinna alandamise võimaluse puudumisel tagastab Müüja kooskõlas kehtivate eeskirjadega tasutud raha koheselt.
7. Juhul kui Kliendi kaebuse läbivaatamiseks Müüja poolt või garantiist tulenevate Kliendi õiguste täitmiseks tuleb Kaup Müüjale kohale toimetada, palub Müüja Klienti toimetada Kaup kohale Müüja kulul.
8. Klient kannab pärast kaebuse läbivaatamist Kauba uuesti tarne kulud garantiiõiguse põhjendamata kasutamise puhul (Müüja antud garantiist tuleneva kaebuse negatiivse läbivaatamise korral).
9. Kliendi suhtes, kes ostab kaupa tema kutse- või majandustegevusega vahetult seotud eesmärgil (Mittetarbijast Klient), on käesoleva Jao lõikes 4-8 kõne all olev Garantii välistatud.
10. Kauba tootja annab uuesti tarnitud Kaubale 12 kuulise garantii, mis arvestatakse tootmise või materjali veast tulenevat viga hõlmava Kauba kohaletoimetamise päevast. Kauba vea tuvastamise korral on Klient kohustatud Müüjale järjehoidja „Probleemist teavitamine” vahendusel kaebuse esitama ja Kauba koos garantiikaardiga Müüja poolt antud aadressile tarnima. Garant vahetab Kauba garantii raames uue vastu välja või teostab parandused. Müüja teavitab alates Toote Kliendilt kättesaamise kuupäevast 14 päeva jooksul paranduse või asendamise tähtajast või garantiist tulenevate teenuste osutamisest keeldumisest. Garantiist tulenevad õigused ei piira ega välista Tarbija õigust esitada tagatise raames Kauba suhtes kaebusi esitada.
11. Tagatisest ja garantiist tulenevad õigused ei puuduta olukorda, kus viga on põhjustatud Kauba ebaõigest paigaldamisest või selle mittesihtotstarbelisest või tootja juhiseid eiravast kasutusest.

XI. TARBIJA KAUGLEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUSE VÄLISTAMINE

Müüja pakkumises sisalduvad Kaubad toodetakse vastavalt Kliendi poolt Müüjale edastatud individuaalsetele spetsifikatsioonidele, seoses millega Tarbijatele ei kuulu õigus esitatud Tellimuse alusel Müüjaga sõlmitud lepingust taganeda.

XII. RAHA TAGASTUS

1. Müüja tagastab Kliendi poolt makstud summa järgnevatel juhtudel:
a) Kliendi poolne lepingust taganemine Töökorra V Jao punkt 10 sätete alusel,
b) lepingus täies osas või osaliselt tagasi võtmine Töökorra V Jao punkt 12 alusel,
c) kaebuse tunnustamine ja kahjustatud Kauba parandamise või uue vastu ümbervahetamise võimaluse puudumine.
2. Tasutud summa tagastatakse Ostjale kasutades sama makseviisi kui Klient kasutas, või kui Klient ei ole muuks tagastuse viisiks selget nõusolekut andnud.
3. Juhul kui ülalkirjeldatud viisil tagastus ei ole võimalik, teeb Müüja Kliendile ettepaneku esitada tagastuseks vajalikud andmed.
4. Kui makse Tellimuse eest teostati Kliendi poolt temale mitte kuuluvalt pangaarvelt, pangakaardilt või krediitkaardilt, edastatakse tagastatav summa Kliendi poolt makse sooritamiseks kasutatud pangaarve, pangakaardi või krediitkaardi omanikule.
5. Tasutud summa tagastatakse viivitamatult, siiski mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tasutud summa tagastuse põhjuseks olevast sündmusest arvates.

XIII. KEELATUD SISU

1. Klient ei tohi Veebipoe ja selle Teenuste kasutamise käigus esitada seadusvastase olemusega sisu, sealhulgas vulgaarset sisu ja Poe, koostööpartnerite või kolmandate isikute isiklikke hüvesid rikkuvat sisu. Klient on kohustatud hoiduma Veebipoe sisusse sekkumisest ja muude, veebipoe nõuetekohast toimimist mõjutada võivate meetmete rakendamisest.
2. Kliendil on õigus kasutada Veebipoodi sihtotstarbeliselt.

XIV. ISIKUANDMED

1. Klientide või Kliendi poolt volitatud isikute isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Poes kehtiva privaatsuspoliitikaga.
2. Müüja teavitab Poes töödeldavate isikuandmete töötlemise eesmärkidest, viisidest, ulatusest ja õiguslikest alustest ning kõikidest Kliendile kuuluvatest õigustest enne nende esitamist.

XV. KOHALDATAV ÕIGUS, KOHTUALLUVUS, KOHTUVÄLINE VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. Käesolevas töökorras reguleerimata küsimuste lahendamiseks kohaldatakse siseriiklikku õigust.
2. Müüja ja Tarbijast Kliendi vaheliste vaidluste puhul on seaduse kohaselt pädevaks kohtuks üldkohus. Müüja ja mitte Tarbijast Kliendi vaheliste vaidluste puhul on seaduse kohaselt pädevaks kohtuks Müüja asukoha järgne üldkohus.

XVI. KONTAKT

1. Kõik postiga saadetavad kirjad tuleb saata Poe aadressile, või kui Poe esindaja ei ole kirjalikult või elektroonilise kirjavahetuse teel Kliendile muud aadressi andnud.
2. Klient Poega ühendust võtta ka Poe veebilehel oleva kontaktvormi abil, ning samuti elektroonilise posti e-post info@kingspan.ee vahendusel või helistades tel +372 651 6661

XVII. LÕPPSÄTTED

1. Müüjal on õigus korraldada reklaami- ja müügikampaaniaid. Reklaamikampaaniate müügitingimusi määratlevad Poe veebilehel www.e-kingspan.ee igakordselt avaldatavad kampaaniate töökorrad. Reklaamikampaaniates müügiks ette nähtud Kaupade arv on piiratud. Kliendi poolt esitatud Tellimuste täitmine toimub vastavalt nende esitamise järjekorrale kuni konkreetse reklaamikampaaniaga hõlmatud varude ammendumiseni. Poe erinevad reklaami- ja müügikampaaniad ei ole omavahel seotud, või kui antud reklaami- või müügikampaania töökord teisiti ei määra.
2. Müüja võib käesoleva Töökorra sisu muuta. Muudatus jõustub Müüja poolt Poe leheküljel märgitud tähtajal, tingimusel, et enne muudatuste jõustumist esitatud Tellimuste suhtes kohaldatakse seni kehtivaid Töökorra sätteid.